Всеукраїнський Благодійний Фонд Юрія Дерев'янка

03035, Україна, місто Київ, вул.Сурикова, будинок 3-А

Отримати допомогу Фонду

 

Порядок подання звернення про отримання допомоги.

Особи, що можуть подавати заявки на фінансування проектів:

- Місцеві громади (заявка вважається поданою від імені громади, якщо її підписали не менше, ніж 10% жителів конкретного населеного пункту); 

- Юридичні особи державної форми власності: школи, ФАПи, амбулаторії, будинки культури та інші;

- Громадські організації;

- Благодійні організації;

- Органи місцевого самоврядування;

- Місцеві органи виконавчої влади.

Для отримання благодійної допомоги необхідно звернутися до Благодійної організації "Всеукраїнський благодійний фонд Юрія Дерев'янка" за електронною адресою: [email protected]. Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).

Звернення про надання благодійної допомоги від юридичної особи повинно бути оформлено у письмовому вигляді з печаткою та підписом уповноваженої на це особи.

Звернення адресуються засновнику благодійної організації "Всеукраїнський благодійний фонд Юрія Дерев'янка" Юрію Дерев'янку.

У зверненні необхідно зазначити:

- для фізичної особи: прізвище, ім`я, по батькові, місце проживання громадянина, його контактний номер телефону, прохання про надання благодійної допомоги з викладом обставин, які обумовлюють потребу у ній;

- для юридичної особи: найменування, юридична адреса, код ЄДРПОУ, контактний номер телефону, р/р, МФО, прохання про надання благодійної допомоги з викладом обставин, які обумовлюють потребу у ній.

Звернення підписується заявником або його уповноваженою особою з зазначенням дати його складання.

Процедура прийняття рішення про надання допомоги:

Благодійна допомога надається на підставі рішення, прийнятого Загальними зборами Благодійної організації "Всеукраїнський благодійний фонд Юрія Дерев'янка" за результатами розгляду відповідного звернення.

Засідання Загальних зборів відбувається не рідше, ніж один раз на місяць.

Благодійна допомога надається виключно в межах напрямків, передбачених у п. 2.3. Статуту Благодійної організації "Всеукраїнський благодійний фонд Юрія Дерев'янка", саме:

а) сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, що спрямовані на поліпшення соціально-економічного становища;

б) поліпшення матеріального становища набувачів благодійної допомоги, сприяння соціальній реабілітації малозабезпечених, безробітних, інвалідів, інших осіб, які потребують піклування, а також подання допомоги особам, які через свої фізичні або інші вади обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів;

в) подання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф, в результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, а також жертвам репресій, біженцям;

г) сприяння розвитку науки і освіти, реалізації науково-освітніх програм, подання допомоги вчителям, вченим, студентам, учням;

д) сприяння розвитку культури, в тому числі реалізації програм національно-культурного розвитку, доступові всіх верств населення, особливо малозабезпечених, до культурних цінностей та художньої творчості;

е) подання допомоги талановитій творчій молоді;

є) сприяння охороні і збереженню культурної спадщини, історико-культурного середовища, пам"яток історії та культури, місць поховання;

ж) подання допомоги у розвитку видавничої справи, засобів масової інформації, інформаційної інфраструктури;

з) сприяння розвитку природно-заповідного фонду та природоохоронної справи;

и) сприяння розвитку охорони здоров'я, масової фізичної культури, спорту і туризму, пропагування здорового способу життя, участь у поданні медичної допомоги населенню та здійснення соціального догляду за хворими, інвалідами, одинокими, людьми похилого віку та іншими особами, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують соціальної підтримки та піклування;

і) сприяння захисту материнства та дитинства, надання допомоги багатодітним та малозабезпеченим сім’ям.

Критерії оцінки проектів:

1. Важливість та вплив проекту на досягнення позитивних суспільних змін у селі чи місті.

Оцінюється те, яким чином проект може реально покращити економічні, соціальні, культурні, духовні та інші аспекти життя громади конкретного села, селища чи міста. Важливим фактором є кількість людей, яка може відчути цей ефект.

2. Наявність співфінансування проекту від місцевої громади, сільської, міської, обласної рад, інших підприємств чи благодійних фондів та зваженість бюджету проекту.

Перевагу матимуть ті проекти, де на вирішення проблеми заплановано об'єднати або вже об'єднані зусилля органів місцевого самоврядування чи місцевих органів виконавчої влади, громадських, благодійних організацій, батьківських комітетів, місцевих підприємців, жителів сіл, селищ та/або малих міст.

3. Залученість громади до реалізації проекту та його позитивний вплив на самоорганізацію жителів села чи міста;

Перевагу матимуть ті проекти, в яких жителі села, селища чи міста об'єднуються будь-яким іншим способом крім фінансового до спільного вирішення проблем. Це може бути як безкоштовне виконання певних робіт, так і об'єднання і організації формальні чи неформальні. 

4. Належність проекту до напрямку діяльності фонду та відповідність пріоритетам, які будуть оголошені на поточний рік.

Проекти, що претендують на фінансування фонду мають відповідати напрямках діяльності Фонду та тим пріоритетам, що визначені на поточний рік.

Порядок звітності про надану допомогу:

Звітний період Фонду триває з вересня поточного року вересня наступного року.

населенi пункти

  • /
  • /
  • /
  • /
  • /
  • /
  • /
  • /
  • /

Звіти фонду

Всi звiти